PYRO-AIRSOFT.cz - pyrotechnika nejen pro airsoft
Přihlaš se Registruj se pyro-airsoft.cz, nákupní košík nákupní košík 0 / 0,- Kč

Hledat:

mapa stránek

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné pro eshop pyro-airsoft.cz od 13.5.2023:

FAKTURAČNÍ ADRESA:

Jolana Hnilicová
Nádražní 2

Dolní Poustevna
407 82 

IČ: 03513947

DIČ: 9455282518

e-mail:info@pyro-airsoft.cz

Tel: 775 349 312

Bankovní spojení:KB: 107-3978470247/0100

 

1.Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platné pro eshop [http://www.pyro-airsoft.cz/ www.pyro-airsoft.cz] (oficiální název, provozovatel: Jolana Benešová, sídlem Dolní Poustevna 407 82, Nádražní 2, IČ: 03513947 (dále jen „prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen ,,kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese [http://www.pyro-airsoft.cz/ www.pyro-airsoft.cz] (dále jen ,,webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen ,,webové rozhraní obchodu").

 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit objednaný výrobek jiným podobné funkce a ceny. O této skutečnosti nemusí kupujícího informovat.
 4. Pokud část objednávky nelze vyexpedovat bez velkého prodlení vyhrazuje si prodávající právo odeslat neúplnou objednávku. O této skutečnosti nemusí kupujícího předem informovat. Pokud byla objednávka placena předem na bankovní účet musí být rozdílová částka vyplacena prodávajícím nejpozději do 14dnů od expedice objednávky.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. veškeré fotografie na eshopu www.pyro-airsoft.czjsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti.
 7. Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v obchodě nakupovat pouze osoba starší 18 let (u pyrotechnických výrobků kategorie 2), starší 21 let (u pyrotechnických výrobků kategorie 3). Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží nebo jejich zkreslením vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.
 8. Pyrotechnika kategorie 4. je určena POUZE pro držitele průkazu (Odpalovač ohňostrojů). Průkaz vydává Český báňský úřad.

2.Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Kupující může objednat zboží ze sortimentu prodávajícího osobně, telefonicky, prostřednictvím internetového obchodu či e-mailem. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
 5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (minimální věk kupujícího, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nutném k uskutečnění objednávky a ověření věku kupujícího.
 8. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.
 9. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího.
 10. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.
 11. Prodávající má právo na vyžádání ověření věku kupujícího.
 12. Prodávající má právo nahradit objednané zboží podobným výrobkem ve stejné nebo vyšší hodnotě a to převážně v období Silvestra, kdy se velice ryhle mění skladová dostupnost výrobků a také v případě, že kupující nesplňuje podmínky k nákupu objednaného zboží. 
 13. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené užíváním zakoupených výrobků. Neodborná manipulace může způsobit značné škody na majetku i zdraví.

3.Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně 21 % DPH. Ceny zboží jsou platné pro objednání na www.pyro-airsoft.cz (po dobu zobrazení na stránkách eshopu). 

 2. Případné slevy z ceny zboží, slevové kupony a akční nabídky poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem (pokud zákazník zvolí platbu předem a nebo je po předchozích zkušenostech označen jako nevěrohodný zákazník a platba předem je pro něj jediná možná varianta objednávky).

 3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.
 4. Prodávající má práva na označení zákazníka jako problémového a vyžadovat pouze platbu předem na účet.
 5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • Platba v hotovosti (dobírka) – zboží bude doručováno Českou poštou podle jejich dodacích podmínek. Cena objednaného zboží se navyšuje o částku 150,- Kč (poštovné a balné)
  • Platba v hotovosti (dobírka) EXPRES balík - Cena objednaného zboží se navyšuje o částku 200,- Kč (poštovné a balné)
  • Platba v hotovosti na místech osobního odběru: Dolní Poustevna 407 82, Nádražní 2 
  • Bankovním převodem - částku za zboží můžete poukázat na náš účet KB– č.ú. 107-3978470247/0100. Před odesláním platby doporučujeme ověřit, zda výrobek je skladem. V případě, že tak neučiníte, částku převedete a výrobek nebude skladem a Vy nebudete souhlasit s termínem případného dodání, ihned Vám tuto částku bez zbytečných průtahů pošleme zpět na účet, ze kterého byla částka odeslána. Zboží není expedováno do chvíle, dokud není částka připsána na našem účtu. Při objednávce Vám bude přiřazen variabilní symbol pro lepší identifikaci platby. Cena objednaného zboží se navyšuje o 100,-Kč (poštovné a balné). V případě EXPRES balíku a platbou převodem se přičítá 150kč.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu) splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Při bezhotovostní platbě předem je daňový doklad přiložen ke zboží při dodání zásilky.
 7. Prodávající je plátcem daně, ceny jsou uvedené včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny nabízeného zboží. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

4.Platební podmínky

 1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

  1. v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;

  2. bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury.

 2. Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.  
 3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.
 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.
 5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

5.Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  • od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyndal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující mimo jiné
  • zaslat na jednu z adres uvedených pro osobní předání
  • osobně doručit na jednu z adres pro osobní předání po předchozí telefonické domluvě.
  • zaslat na elektronickou adresu prodávajícího: info@pyro-airsoft.cz
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. 
 5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 9. V případě nevyzvednutí zásilky zaslané na dobírku se kupující stává problémovým zákazníkem a nese náklady spojené s dopravou a balným. Je tedy povinnen zaplatit 150kč (v případě balíku Českou poštou) a nebo 200kč (v případě expresního balíku Českou poštou). Pokud odmítne tuto částku zaplatit může být vymáhána a pokud částku přesto neuhradí, bude mu automaticky přičtena k další objednávce.
 10. K mimosoudnírnu řešení spotřebitelských sporu z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567115, 120 00 Praha, IČo ooozo869, internetová adresa http://www.coi.cz, bližší informace naleznete rovněž na internetových stránkách http:lladr.coi.czje kontaktním místem podle Nďízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 52412013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporu je určena pro řešenÍ spotřebitelských sporů (tzv. ADR). U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internétových stránkách České obchodní inspekce : https ://adr.coi. czlcs.

6.Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy. 

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

7.Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 8 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. K mimosoudnírnu řešení spotřebitelských sporu z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567115, 120 00 Praha, IČo ooozo869, internetová adresa http://www.coi.cz, bližší informace naleznete rovněž na internetových stránkách http:lladr.coi.czje kontaktním místem podle Nďízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 52412013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporu je určena pro řešenÍ spotřebitelských sporů (tzv. ADR). U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internétových stránkách České obchodní inspekce : https ://adr.coi. czlcs.

8.Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pyro-airsoft.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 6. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 7. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, obec, PSČ, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako ,,osobní údaje"). 
 8. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu (u registrovaných kupujících). Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 
 9. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 
 10. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 
 11. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
 12. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 13. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

 1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;

   • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě; 

   • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

   • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
 2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

10. Registrace na webovém rozhraní

 1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu je kupující povinen uchovávat v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

 2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může prodávající bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích kupujícího doporučuje prodávající provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. 

 3. Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
 4. Kupující bere na vědomí, že má prodávající právo uživatelský účet kupujícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím jeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

11. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

 1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 

 2. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
 4. Pokud se při užívání webového rozhraní kupující dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
 5. Prodávající upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

12. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). 

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Nákupem či odesláním objednávky na eshopu www.pyro-airsoft.cz bez výhrad souhlasíte automaticky s kompletním zněním obchodních podmínek platných ve chvíli objednávky pro online obchod na internetové adrese www.pyro-airsoft.cz.

 

V Dolní Poustevně dne 2.1.2020 Tým eshopu www.pyro-airsoft.cz

 Tým eshopu www.pyro-airsoft.cz

Pyrotechnika a ohňostroje

Airsoft

DOPORUČUJEME

PYRO-AIRSOFT.cz - oblíbené produkty

PYRO-AIRSOFT zasílání novinek

PYRO-AIRSOFT.cz - novinky, znovu naskladněné zboží, akční nabídky

NOVINKY V NABÍDCE

Partneři

pyro-airsoft.cz
Korespondenční adresa:
Jolana Hnilicová
Nádražní 2
Dolní Poustevna
407 82
Tel.:
775 349 312
Email:
IČ:
03513947
Provozní doba
Pondělí:
10:00 - 18:00
Úterý:
10:00 - 18:00
Středa:
10:00 - 18:00
Čtvrtek:
10:00 - 18:00
Pátek:
10:00 - 18:00
Sobota:
Zavřeno
Neděle:
Zavřeno
Mimo provozní dobu kontaktovat prosím pouze e-mailem. Provozní doba slouží k zodpovídání dotazů telefonicky. Osobní odběr objednávky je vždy nutné domluvit předem.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Copyright © 2014 Fusek - Design